دوره های دکتر رضا مولودی

آموزش مطالب تخصصی رواندرمانی به دانشجویان
روانشناسی و مشاوره و روانپزشکی

دوره های دکتر رضا مولودی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی
بیشتر
دوره های آموزشی
بیشتر
دوره های آموزشی
بیشتر

دست آوردهای ما

دست آوردهای ما

اساتید

روانشناس

دکتر ساناز کیان

روانشناس بالینی

درمانگر

دکتر علی پوراحد

روانپزشک

همکاران ما

دکتر عسل زند

روان درمانگر

روان پزشک

دکتر رضا زند

روان درمانگر

روانشناس

دکتر ساناز کیان

روانشناس بالینی

درمانگر

دکتر علی پوراحد

روانپزشک

همکاران ما

دکتر عسل زند

روان درمانگر

روان پزشک

دکتر رضا زند

روان درمانگر

دکتر رضا مولودی

درباره ما

هدف اصلی این سایت آموزش مطالب تخصصی رواندرمانی به دانشجویان روانشناسی و مشاوره و روانپزشکی است. امیدواریم بتوانیم در این زمینه به انداه کافی خوب عمل کنیم. من یک درمانگر شناختی-رفتاری و طرحواره درمانگر هستم و گرفتن بازخورد از اصول اصلی درمان های موج دوم و سوم است. بنابراین منتظر بازخوردهای شما در مورد دوره های آموزشی خود هستیم.

ارتباط با ما

در صورت ارتباط با ما فرم روبه رو را پر نمایید.

ارتباط با ما